Lưu trữ của tác giả: Ls. Trần Hồng Mạnh

Nhà Chung Cư Và 3 Điều Về Đăng Tải Thông Tin Quản Lý Vận Hành

Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư là gì? Để trở thành một đơn vị quản lý vận hành tòa nhà chung cư có cần thiết phải thực hiện việc đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây

Xem chi tiết
Thủ Tục Công Khai Thông Tin Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Chung Cư 2024

Thủ tục công khai thông tin đơn vị quản lý vận hành chung cư là một trong những thủ tục được nhiều các chủ đầu tư, các đơn vị có đủ điều kiện thực hiện việc quản lý vận hành tòa nhà chung cư. Vậy

Xem chi tiết
Luật nhà ở 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2019   LUẬT NHÀ Ở Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11

Xem chi tiết
Chứng Chỉ Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà Và 3 Điều Cần Biết

Chứng chỉ quản lý vận hành tòa nhà chung cư là gì? Với sự phát triển của nền kinh tế, sự hội nhập toàn cầu, người dân Việt Nam đã ổn định và tạo ra được những giá trị thặng dư cho xã hội. Để

Xem chi tiết
Lệ phí cấp giấy phép lao động Bắc Ninh 2024

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi người nước ngoài muốn lao động và làm việc thì cần phải được quản lý và cấp Giấy phép lao động bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy lệ phí nhà nước để cấp

Xem chi tiết
Luật đầu tư 2020 sửa đổi, bổ sung 2022

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 28/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022 LUẬT ĐẦU TƯ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm

Xem chi tiết
Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021   NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19

Xem chi tiết
Bộ luật lao động 2019

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Bộ luật số: 45/2019/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ

Xem chi tiết
Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư mới nhất

CHÍNH PHỦ ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 31/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA

Xem chi tiết
Lệ phí cấp giấy phép lao động Quảng Ninh 2024

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi người nước ngoài muốn lao động và làm việc thì cần phải được quản lý và cấp Giấy phép lao động bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy lệ phí nhà nước để cấp

Xem chi tiết