Văn bản pháp luật

Luật nhà ở 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2019   LUẬT NHÀ Ở Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11

Xem chi tiết
Luật đầu tư 2020 sửa đổi, bổ sung 2022

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 28/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022 LUẬT ĐẦU TƯ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm

Xem chi tiết
Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021   NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19

Xem chi tiết
Bộ luật lao động 2019

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Bộ luật số: 45/2019/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ

Xem chi tiết
Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư mới nhất

CHÍNH PHỦ ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 31/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA

Xem chi tiết
Luật Sở hữu trí tuệ hợp nhất 2022

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 11/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2022   LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Luật Sở hữu trí tuệ số

Xem chi tiết
Luật Doanh nghiệp năm 2020

  QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 59/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020   LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội

Xem chi tiết
Nghị định 152/2020/NĐ-CP quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 152/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI

Xem chi tiết
Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND thu lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 06/2020/NQ-HĐND Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2020   NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ

Xem chi tiết
Thông tư 85/2019/TT-BTC hướng dẫn phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 85/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT

Xem chi tiết