Góp vốn bằng tài sản là phần mềm mới nhất 2024

Theo quy định pháp luật, phần mềm được xem là chương trình máy tính, là loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả và hoàn toàn có thể được dùng làm tài sản góp vốn vào doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải nhà đầu tư nào cũng nắm được rõ quy định liên quan đến việc thực hiện góp vốn bằng phần mềm. Bài viết dưới đây sẽ nêu rõ về các vấn đề liên quan đến góp vốn bằng tài sản là phần mềm. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu.

I. Phần mềm có phải là tài sản góp vốn không?

Theo Điều 34 Luật doanh nghiệp 2020, tài sản góp vốn là Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều này mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 22 Luật sở hữu trí tuệ, chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể. Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy.

Do đó, phần mềm chính là chương trình máy tính và phần mềm hoàn toàn được coi là tài sản góp vốn trong doanh nghiệp nếu như đáp ứng các điều kiện liên quan đến chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ.

II. Định giá tài sản góp vốn

Vấn đề đầu tiên mỗi nhà đầu tư cần quan tâm khi tiến hành góp vốn bằng phần mềm là cần phải định giá tài sản góp vốn, vì nếu như không xác định được giá trị tài sản thì sẽ không thể góp vốn vào trong doanh nghiệp.

Trong đó, tài sản là phần mềm sẽ được định giá bởi một trong hai phương thức sau đây: 

1.1 Các bên tự thỏa thuận định giá

Các thành viên, cổ đông sáng lập thỏa thuận định giá theo nguyên tắc nhất trí. Nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập liên đới phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.

Ngoài ra, Cơ quan thuế có quyền yêu cầu công ty, nhà đầu tư xác định lại giá trị tài sản cố định thông qua Hội đồng định giá hoặc tổ chức có chức năng thẩm định nếu giá trị của phần mềm góp vốn không phù hợp với giá thực tế trên thị trường.

1.2 Định giá bởi tổ chức định giá chuyên nghiệp

Nếu như doanh nghiệp không thể tự thỏa thuận định giá được phần mềm với nhà đầu tư thì các bên sẽ cần phải có tổ chức định giá chuyên nghiệp tham gia thẩm định, định giá tài sản. Tuy nhiên, giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.

Nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, tổ chức định giá và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.

 

Góp vốn bằng phần mềm là một trong những vấn đề được nhà đầu tư quan tâm

III.  Quy trình góp vốn

Bước 1: Thực hiện định giá phần mềm

Các nhà đầu tư và công ty (nếu có) cần thành lập một hội đồng định giá tài sản góp vốn và thỏa thuận về giá trị của phần mềm; hoặc sử dụng một tổ chức có chức năng thẩm định để định giá phần mềm. Các bên định giá thỏa thuận, thống nhất giá trị của phần mềm và hoàn thiện Biên bản định giá tài sản.

Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, nhà đầu tư cần chuẩn bị các tài liệu sau đây khi góp vốn bằng phần mềm:

 • Biên bản hoặc hợp đồng góp vốn vào công ty, hoặc hợp đồng liên doanh, liên kết.
 • Biên bản định giá tài sản.
 • Giấy tờ xác định chủ sở hữu phần mềm:
  • Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (đối với trường hợp đã đăng ký quyền tác giả); hoặc
  • Tài liệu về nguồn gốc phần mềm, giấy tờ xác định chủ sở hữu phần mềm.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký đầu tư, doanh nghiệp

Sau khi đã định giá phần mềm, nhà đầu tư, doanh nghiệp phải chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến giá trị phần mềm đã được định giá, sau đó sẽ tiến hành nộp hồ sơ về định giá cùng với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nếu như là nhà đầu tư nước ngoài thì sẽ nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư, nếu là nhà đầu tư trong nước thì nộp tại Cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Vì góp vốn bằng phần mềm, nên nhà đầu tư sẽ kê khai tài sản góp vốn ở mục tài sản khác, trong đó ghi rõ tên của tài sản là phần mềm và giá trị của phần mềm góp vốn tương ứng với biên bản định giá tài sản đã chuẩn bị, đồng thời nộp đính kèm bổ sung các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc góp vốn bằng phần mềm của nhà đầu tư vào công ty.

Do tính chất cá biệt của từng loại tài sản và cách thức hình thành, Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thẩm định hồ sơ và tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, yêu cầu nhà đầu tư, công ty giải trình, chứng minh quyền sở hữu của họ đối với tài sản góp vốn là phần mềm (như bản mô tả nội dung, hình thức lưu giữ, cách thức bảo vệ và phương thức sở hữu phần mềm…).

Bước 3: Chuyển giao quyền sở hữu phần mềm cho Công ty

Nhà đầu tư khi góp vốn bằng phần mềm phải chuyển quyền sở hữu phần mềm cho công ty. Theo đó, đối với phần mềm đã được chứng nhận đăng ký bảo hộ thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó cho doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với phần mềm không đăng ký quyền tác giả, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản. Biên bản giao nhận phải có đầy đủ nội dung như: thông tin của hai bên, loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn, tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của doanh nghiệp, ngày giao nhận và chữ ký của của các bên.

Người góp vốn phải góp vốn một cách đầy đủ và đúng hạn bằng loại tài sản như đã cam kết. Tại thời điểm góp đủ giá trị phần vốn góp hoặc thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua, doanh nghiệp phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp hoặc cổ phiếu hoặc ghi tên người góp vốn vào sổ đăng ký cổ đông.

IV. Một số lưu ý khi góp vốn bằng phần mềm

 • Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu quyền tác giả đối với phần mềm mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.
 • Chủ sở hữu quyền tác giả đối với phần mềm có thể là tác giả trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm, các đồng tác giả, tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả, người được chuyển giao quyền tác giả, hoặc người thừa kế.
 • Việc xác định chủ sở hữu quyền tác giả không bắt buộc phải thông qua Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Trường hợp nhà đầu tư chưa đăng ký quyền tác giả, họ cần chuẩn bị các tài liệu liên quan để chứng minh nguồn gốc và quyền sở hữu của họ đối với phần mềm.
 • Sau khi hoàn tất quá trình góp vốn bằng phần mềm, công ty chỉ là chủ sở hữu các quyền tài sản (quyền sao chép, phân phối, cho thuê, công bố hoặc cho phép người khác công bố phần mềm) nhưng không có các quyền nhân thân như đặt tên, đứng tên thật đối với phần mềm.
 • Xác định nguyên giá tài sản cố định và trích khấu hao tài sản cố định đối với tài sản góp vốn bằng phần mềm theo quy định của pháp luật Kế toán – Thuế.
 • Khi góp vốn vào doanh nghiệp, việc cố ý định giá phần mềm không đúng với giá trị thực tế sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng.

V. Sử dụng dịch vụ Góp vốn bằng tài sản là phần mềm ở đâu?

Công ty Luật Sunny là tổ chức pháp luật chuyên nghiệp có đội ngũ luật sư, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, doanh nghiệp. Khách hàng là doanh nghiệp có thể liên hệ tới Công ty Luật Sunny để được tư vấn Góp vốn bằng tài sản là phần mềm để thực hiện trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư.

Luật Sunny cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, uy tín, đảm bảo chất lượng công việc cho khách hàng.

5/5 - (2 bình chọn)

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Luật sư - Công ty luật TNHH Sunny

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Big Tower, số 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 0922.54.33.88

Email: sunnylawfirm.vn@gmail.com

Fanpage: Công ty Luật Sunny

Hoặc Bạn Hãy Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!

  Có thể bạn quan tâm

  Nhà Chung Cư Và 3 Điều Về Đăng Tải Thông Tin Quản Lý Vận Hành

  Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư là gì? Để trở thành một

  Xem chi tiết
  Thủ Tục Công Khai Thông Tin Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Chung Cư 2024

  Thủ tục công khai thông tin đơn vị quản lý vận hành chung cư là

  Xem chi tiết
  Luật nhà ở 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

  Xem chi tiết